Privacyverklaring Ineke Winters

Ineke Winters, gevestigd aan Didopad 14, 3813 BT Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Ineke Winters (t.h.o.d.n. Koers Bedrijfspsychologie) 
Didopad 14 
3813 BT Amersfoort 
06-23119180 
ineke@inekewinters.nl

Ineke Winters is de Functionaris Gegevensbescherming van Ineke Winters. Zij is te bereiken via ineke@inekewinters.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Ineke Winters 

Ineke Winters verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via email, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Ineke Winters verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • NAW-gegevens 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (indien je gebruik maakt van online diensten en/of producten van Ineke Winters)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie in coaching- of training-sessies 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ineke@inekewinters.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Ineke Winters verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het beantwoorden van contactverzoeken/het onderhouden van contact; je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals afhandelen van jouw betaling 
 • Het beheer van het klantenbestand 
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Om diensten bij je af te leveren
 • Ineke Winters verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Ineke Winters maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen op basis waarvan besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ineke Winters) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Ineke Winters verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ineke Winters blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Om de website van Inekewinters.nl aan te bieden, maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. 

Inekewinters.nl plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. 

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics), zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren. 

Er wordt op de website van Inekewinters.nl geen gebruik gemaakt van ‘tracking cookies’, dit zijn cookies die worden geplaatst voor analytische doeleinden of advertenties, dit zijn de zogenaamde ‘third party cookies’. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou bezitten, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ineke@inekewinters.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ineke Winters zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Ineke Winters wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Ineke Winters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via ineke@inekewinters.nl

Ineke Winters heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner (G DATA TOTAL SECURITY) en firewall. 
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 
 • Persoonlijke documenten worden beveiligd met een wachtwoord. 

Wijzigingen privacyverklaring 

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd. 

Ineke Winters, januari 2019